Welkom bij Bloemerij!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bloemerij

(Kersschot BV) versie maart 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle webshop-aanbiedingen van Kersschot BV, hieronder genoemd als Bloemerij, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bloemerij behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.  

Bloemerij garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de kwaliteitsnormen.

 

CONTACT BLOEMERIJ

Veldstraat 12, 9230 Wetteren - België

+32 479296436

[email protected]

BTW: BE0833281567

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

Particulieren

 1. De prijzen op onze website gelden voor particulieren en zijn in euro en BTW inclusief. Op aanvraag kunnen wij onze groothandelsprijzen sturen (mits goedkeuring).
 2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 3. De planten worden geleverd volgens beschikbaarheid. 
 4. Prijzen en kortingen worden enkel indicatief meegedeeld en kunnen op elk moment veranderen. 
 5. Leeggoed wordt gerekend aan 0,60€ per tray
 6. Alle verkopen en facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst. 
 7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Herroepingsrecht online-aankoop via webshop

Bij de aankoop van producten op afstand, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bloemerij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor bepaalde producten en diensten, o.a. producten die snel bederven of verouderen zoals planten. Omdat wij met plugplanten werken, kan er niet worden teruggezonden. 

Retourzendingen dienen in originele staat, herverkoopbare toestand en compleet te zijn.

Mocht er tijdens het transport naar de klant iets fout gelopen zijn waardoor de verpakking en planten beschadigd arriveren, dan moeten de planten in de originele verpakking geweigerd worden aan de transporteur, zodat deze automatisch retour komen.

Retouradrers: Bloemerij, Achterdreef 41, 9270 Laarne

 

Professionelen

 1. De prijzen op het professionele deel van onze website zijn BTW exclusief, in euro en aftuin. 
 2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 3. De planten worden geleverd volgens beschikbaarheid.
 4. Prijzen en kortingen worden enkel indicatief meegedeeld en kunnen op elk moment veranderen.
 5. Leeggoed wordt gerekend per tray
 6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum voor  regelmatige klanten. Nieuwe professionele klanten betalen steeds contant bij eerste levering. 
 7. De ondernemer heeft het recht om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de wederpartij in gebreke blijft met (tijdige)voldoening van de factuur
 8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

LEVERING VAN BESTELLING GEPLAATSTE VIA WEBSHOP

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Bloemerij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. Verzendingen per post gebeuren steeds op risico van de klant. 
 5. Bestellingen die niet afgehaald werden binnen de twee weken (na melding per e-mail dat de bestelling klaarstaat), worden automatisch door ons geannuleerd. Het betaalde voorschot wordt in dat geval door ons ingehouden ter compensatie van de extra kosten die de niet-afhaling voor ons met zich meebrengen. 
 6. Omdat levende planten een snel bederfbare product zijn, kan er niet worden teruggezonden. De planten kunnen wel persoonlijk teruggebracht worden. 
 7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 9. In het geval iets fout loopt tijdens het transport naar de klant waardoor de verpakking en planten beschadigd arriveren, dan moeten de planten in de originele verpakking geweigerd worden aan de transporteur, zodat deze automatisch retour komen. Het verzekerde bedrag kan het facturatie bedrag van de planten van die zending nooit overstijgen. 

 

GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Bloemerij garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid.
 2. Bloemerij staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan  Bloemerij deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bloemerij. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

KLACHTENREGELING

 1. Eventuele klachten dienen ons binnen 3 dagen na levering te bereiken. 
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien klachten van de afnemer gegrond worden bevonden, zalBloemerij of de geleverde planten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen,beperkt tot het factuurbedrag der betreffende zaken.

 

AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle kleuren van de afbeeldingen op de webshop van Bloemerij kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wegens niet kleurecht.

 

OVERMACHT

Bloemerij is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen zoals storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit of storingen in e-mail verkeer.  

Bloemerij behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bloemerij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

AANSPREKELIJKHEID

Bloemerij is niet aansprakelijk voor uitval of slechte hergroei door het verkeerd aanwenden van de planten gezien de onmogelijkheid om de behandeling van planten na levering te controleren. Er wordt in geen geval hergroei garantie verleend. 

Bloemerij is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en/of van de transporteurs.

 

GESCHILLEN 

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement van de sociale zetel van  Bloemerij (Kersschot bv) bevoegd (Dendermonde).

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »